« Takaisin hakulomakkeelle  
FENYYLIKLOORIFORMIAATTIICSC: 1007 (Huhtikuu 2017)
Fenyylikloorikarbonaatti
Muurahaishappo, kloori-, fenyyliesteri
Fenoksikarbonyylikloridi
Karbonokloridihappo, fenyyliesteri
CAS #: 1885-14-9
YK #: 2746
EC Numero: 217-547-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 69°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 69°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  EI vettä. Käytä kuivaa jauhetta, hiilidioksidia, alkoholia kestävää vaahtoa.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Polttava tunne suussa ja kurkussa ja rinnassa. Kurkkukipu. Vatsakipu. Ripuli. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin muovisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccorr
VAARA
Palava neste
Tappavaa hengitettynä
Haitallista nieltynä
Ärsyttää ihoa
Vaurioittaa vakavasti silmiä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta. Erillään hapoista, alkoholeista, amiineista, emäksistä, hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
FENYYLIKLOORIFORMIAATTI ICSC: 1007
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-VAALEANKELTAINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja kosketuksissa veden ja kosteuden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä ja fenolia. Reagoi kiivaasti happojen, alkoholien, amiinien, emästen, hapettimien ja metallien kanssa. 

Molekyylikaava: C7H5ClO2 / C6H5OCOCl
Molekyylimassa: 156.6
Kiehumislämpötila: 188-189°C
Sulamislämpötila: -28 °C
Tiheys (20 °C:ssa): 1.2 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 90
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.41
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 69 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 540°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. Vakavia paikallisia vaikutuksia kosketuksissa silmien ja ihon kanssa. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille ja hengityselimille. Aine on voimakkaasti ärsyttävää iholle. Syövyttävää nieltynä. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä.. Ks. Huomautukset. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Ks. ICSC 0163 ja 0070. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1410 ul/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 3970 ul/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 10-22 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 95 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi