« Takaisin hakulomakkeelle  
PERKLOORIHAPPO (72% LIUOS)ICSC: 1006 (Huhtikuu 2000)
Vetyperkloraatti
CAS #: 7601-90-3
YK #: 1873
EC Numero: 231-512-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa metallien, pelkistävien aineiden tai orgaanisten aineiden kanssa.  EI saa päästää kosketuksiin palavien aineiden tai pelkistävien aineiden kanssa.  Älä altista hankaukselle tai iskulle.  Jos palo on lähiympäristössä: runsaasti vettä, vesisumua  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta. Käytä tarkoitukseen sopivia laitteita/menetelmiä.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho Punoitus. Kipu. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Näönmenetys. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kurkkukipu. Vatsakipu. Polttava tunne. Ripuli. Sokki tai kollapsi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. Imeytä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Neutraloi loput varovasti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1; YK-lisävaara: 8; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Ks. Kemialliset vaarat. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Erityismateriaali.
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. 
PERKLOORIHAPPO (72% LIUOS) ICSC: 1006
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Voi räjähtää kuumentuessaan. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja. Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien materiaalien, orgaanisten materiaalien ja vahvojen emästen kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää monia metalleja. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Happo on epästabiili, jos pitoisuus on yli 72 %; voi räjähtää iskun tai tärähdyksen vaikutuksesta kuivana tai kuivaessa. Seokset palavien aineiden kanssa (kuten paperi) voi syttyä itsestään huoneenlämpötilassa. 

Molekyylikaava: ClHO4
Molekyylimassa: 100.46
Hajoaa 19 °C:ssa
Sulamislämpötila: -112 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.76 (22°C)
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.5  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Syövyttävää. Höyry on erittäin syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Höyryn tai sumun hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ KÄYTÄ perkloorihappoa vetokaapissa, jota ei ole suunniteltu perkloorihapolle.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Vettä EI saa kaataa aineeseen; liuotettaessa tai laimennettaessa lisätään aina ainetta hitaasti veteen. 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: luonnonkumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, polyvinyylikloridi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1100 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: O, C; R: 5-8-35; S: (1/2)-23-26-36-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi