« Takaisin hakulomakkeelle  
HEKSAKLOORINAFTALEENIICSC: 0997 (Joulukuu 2001)
CAS #: 1335-87-1
EC Numero: 215-641-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku ja pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
 
HEKSAKLOORINAFTALEENI ICSC: 0997
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja sisältäen kloorivetyä ja fosgeenia. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C10H2Cl6
Molekyylimassa: 334.7
Kiehumislämpötila: 344-388°C
Sulamislämpötila: 137 °C
Tiheys: 1.78 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: <0.01
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 11.6
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 7.59  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä huurua ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa klooriaknen. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. Tämä voi johtaa maksan toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.2 mg/m3, TWA; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa, esimerkiksi kaloihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön sen pysyvyyden vuoksi. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (kloorinaftaleenit): 0.2 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP (kloorinaftaleenit): 0.6 mg/m³ (15 min) (iho).  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi