« Takaisin hakulomakkeelle  
ALUMIINIJAUHE (pyroforinen)ICSC: 0988 (Marraskuu 2019)
CAS #: 7429-90-5
YK #: 1396 (päällystämätön)
EC Numero: 231-072-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Muodostaa palavaa kaasua veden tai kostean ilman kanssa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa happojen, alkoholin, hapettavien aineiden tai veden kanssa.  EI saa päästää kosketuksiin happojen, alkoholin, hapettavien aineiden tai veden kanssa.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä kuivaa hiekkaa, metallipalojen sammutusjauhetta. EI vettä. EI hiilidioksidia, vaahtoa.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin kuiviin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flame
VAARA
Syttyy itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa
Kehittää syttyviä kaasuja veden kanssa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä, vahvoista hapoista, vedestä ja halogeeneistä. Ks. Kemialliset vaarat. Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Ilmatiivis. 
ALUMIINIJAUHE (pyroforinen) ICSC: 0988
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HOPEANVALKOINEN-HARMAA JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Hienojakoisena syttyy ilmassa. Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi veden ja alkoholien kanssa. Reagoi kiivaasti hapettimien, vahvojen happojen, vahvojen emästen, kloorattujen hiilivetyjen ja halogeenien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: Al
Atomimassa: 27.0
Kiehumislämpötila: 2327°C
Sulamislämpötila: 660 °C
Tiheys: 2.7 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
Itsesyttymislämpötila: 400°C (jauhe) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen pölyhiukkasten hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. Aineella voi olla vaikutuksia hermostossa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 mg/m3, TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: (hengittyvä jae): 4 mg/m3; (alveolijae): 1.5 mg/m3; raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Muita YK-numeroita: YK1309 Alumiinijauhe, stabiloitu, vaaraluokka 4.1, pakkausryhmä II. 

LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan alumiini 3,0 µmol/l.  EU-luokitus
H250; H261 / H228; H261 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi