« Takaisin hakulomakkeelle  
ELOHOPEAKLORIDIICSC: 0979 (Huhtikuu 2014)
Elohopeadikloridi
Elohopea(II)kloridi
CAS #: 7487-94-7
YK #: 1624
EC Numero: 231-299-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Rakkulat. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla vähintään 15 minuuttia. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Kipu. Punoitus. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Metallinen maku suussa. Kurkkukipu. Polttava tunne. Pahoinvointi. Vatsakipu. Oksentelu. Ripuli. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Tappavaa nieltynä tai joutuessaan iholle
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Saattaa vahingoittaa munuaisia
Vahingoittaa hermostoa ja munuaisia pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, alumiinista, kuparista, raudasta ja sinkistä. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Hyvin suljettu. Säilytä pimeässä. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Erittäin haitallinen meriympäristölle. 
ELOHOPEAKLORIDI ICSC: 0979
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN KITEITÄ TAI JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja valon vaikutuksesta. Tämä muodostaa myrkyllisiä elohopean ja kloorin huuruja. Reagoi metallien, kuten alumiinin, kuparin, raudan ja sinkin kanssa. 

Molekyylikaava: HgCl2
Molekyylimassa: 271.5
Kiehumislämpötila: 302°C
Sulamislämpötila: 276 °C
Tiheys: 5.4 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/l 20 °C:ssa: 69 (kohtalainen)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.1  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille ja iholle. Aine on ärsyttävää hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia ruoansulatuskanavassa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa kudosvaurioihin, munuaisten toimintavajeeseen, kollapsiin ja kuolemaan. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa, ääreishermostossa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa ataksiaan, aisti- ja muistihäiriöihin, vapinaan, lihasheikkouteen ja munuaisten toimintavajeeseen. Aineella voi olla vaikutuksia miesten lisääntymiskykyyn. Voi aiheuttaa periytyviä perimävaurioita ihmisen sukusoluissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (Hg): 0.025 mg/m3, TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); BEI.
EU-OEL: (Hg): 0,02 mg/m3 TWA.
MAK: (Hg, hengittyvä jae): 0.02 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(8); imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); syöpävaarallisuusluokka: 3B; raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa, esimerkiksi vesieliöihin. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Hg, epäorgaaniset yhdisteet): 0,02 mg/m³ (8 h) (iho, melu).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: veren elohopea (epäorgaaninen) 50 nmol/l. Raskauden aikana ei tule ylittää veren elohopean viiterajaa 10 nmol/l. Virtsan elohopea 140 nmol/l. Raskauden aikana ei tule ylittää virtsan elohopean viiterajaa 7 nmol/l.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 41 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,16 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 0,003 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53; S: (1/2)-26-36/37/39-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi