« Takaisin hakulomakkeelle  
ELOHOPEA-ASETAATTIICSC: 0978 (Huhtikuu 2014)
Etikkahappo elohopea(2+)suola
Elohopeadi(asetaatti)
CAS #: 1600-27-7
YK #: 1629
EC Numero: 216-491-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Metallinen maku suussa. Polttava tunne. Vatsakipu. Oksentelu. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Tappavaa nieltynä
Myrkyllistä joutuessaan iholle
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Saattaa vahingoittaa munuaisia
Saattaa vahingoittaa hermostoa ja munuaisia pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä pimeässä. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Erittäin haitallinen meriympäristölle. 
ELOHOPEA-ASETAATTI ICSC: 0978
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA KITEITÄ TAI VALKOISTA KITEISTÄ JAUHETTA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja valon vaikutuksesta. Syövyttää monia metalleja. Reagoi ammoniakin, vahvojen happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C4H6O4Hg / Hg(CH3COO)2
Molekyylimassa: 318.7
Hajoaa 178 °C:ssa
Tiheys: 3.28 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 40 (hyvä)
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.24 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia munuaisissa. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa, ääreishermostossa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa ataksiaan, aisti- ja muistihäiriöihin, vapinaan, lihasheikkouteen ja munuaisten toimintavajeeseen. Aineella voi olla vaikutuksia miesten lisääntymiskykyyn. Voi aiheuttaa periytyviä perimävaurioita ihmisen sukusoluissa. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä vesieliöihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön sen pysyvyyden vuoksi. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Tästä aineesta ei ole riittävästi tietoa saatavilla, joten tiedot on otettu muista elohopea(II)yhdisteistä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Hg, alkyyliyhdisteet): 0,01 mg/m³ (8 h) (iho, melu).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: veren elohopea (epäorgaaninen) 50 nmol/l. Raskauden aikana ei tule ylittää veren elohopean viiterajaa 10 nmol/l.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 40.9 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 5710 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 26/27/28-33-50/53; S: (1/2)-13-28-36-45-60-61; Huomautus: A, 1 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi