« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIS(2-ETYYLIHEKSYYLI)FOSFAATTIICSC: 0968 (Lokakuu 1997)
Fosforihappotris(2-etyyliheksyyli)esteri
Trioktyylifosfaatti
CAS #: 78-42-2
EC Numero: 201-116-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
TRIS(2-ETYYLIHEKSYYLI)FOSFAATTI ICSC: 0968
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä fosfiinin ja fosforioksidien huuruja. Reagoi hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C24H51O4P
Molekyylimassa: 434.7
Kiehumislämpötila 0.7kPa:ssa: 220°C
Sulamislämpötila: -74 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.93
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: <1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 15
Leimahduspiste: 170 °C
Itsesyttymislämpötila: 370°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 37 g/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 20 g/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi