« Takaisin hakulomakkeelle  
2,4,6-TRINITROTOLUEENIICSC: 0967 (Huhtikuu 2000)
2-Metyyli-1,3,5-trinitrobentseeni
1-Metyyli-2,4,6-trinitrobentseeni
TNT
CAS #: 118-96-7
YK #: 0209
EC Numero: 204-289-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.  Palo- ja räjähdysvaara nopeasti kuumennettuna tai voimakkaasta iskusta. Räjähde.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Älä altista hankaukselle tai iskulle. Älä altista kuumuudelle ja pidä kosteana (väh. 30% vettä).  Käytä runsaasti vettä. Älä yritä sammuttaa suurta paloa, evakuoi alue.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Siniset huulet, kynnet ja iho. Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Oksentelu. Vatsan kouristavia kipuja. Tajuttomuus. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Ihon värjäytyminen keltaiseksi. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Käytä suojakäsineitä oksetettaessa. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kostuta valunut aine ennen siivoamista, älä yritä lakaista kuivaa ainetta. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 1.1D 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään sytyttimistä, elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
2,4,6-TRINITROTOLUEENI ICSC: 0967
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ-KELTAISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Voi hajota herkästi iskusta, hankauksessa tai tärähdyksessä. Voi räjähtää kuumentuessaan yli 240 °C:n. Kuumennettaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Reagoi kiivaasti monien kemikaalien kanssa (kysy asiantuntijalta neuvoja). Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C7H5N3O6 / C6H2(CH3)(NO2)3
Molekyylimassa: 227.1
Hajoaa 240 °C:ssa
Sulamislämpötila: 80.1 °C
Tiheys: 1.65 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.013
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön
Höyrynpaine, Pa 100 °C:ssa: 14
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.85
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.60  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa hemolyysiin ja methemoglobiinin muodostumiseen. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Ks. Huomautukset. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa, veressä ja silmissä. Tämä voi johtaa keltatautiin, anemiaan ja kaihiin. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae ja höyry): 0.1 mg/m3, TWA; (iho); BEI.
MAK: imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön sen pysyvyyden vuoksi. 

HUOMAUTUKSET
Palaminen suljetussa tilassa voi johtaa räjähdykseen.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 0.2 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 607 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: E, T, N; R: 2-23/24/25-33-51/53; S: (1/2)-35-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi