« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIS(NONYYLIFENYYLI)FOSFIITTIICSC: 0964 (Marraskuu 2008)
TNPP
CAS #: 26523-78-4
YK #: 3082
EC Numero: 247-759-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, suojakäsineet ja kasvosuoja. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warnenviro;aqua
VAROITUS
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Kuiva. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
 
TRIS(NONYYLIFENYYLI)FOSFIITTI ICSC: 0964
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu sisältäen fosforin oksideja. 

Molekyylikaava: C45H69O3P/(CH3(CH2)8C6H4O)3P
Molekyylimassa: 689
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.98
Liukoisuus veteen, g/100ml: 4.1
Ks. Huomautukset.
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.058
Leimahduspiste: 207 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 440°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 8
Viskositeetti: 6122 mm²/s 25 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Aine voi hydrolysoitua kosketuksissa veden kanssa muodostaen fosforihappoa, nonyylifenolia ja fenolia.
Ks. ICSC 0070, 0309 ja 1008. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 19 g/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >2000 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi