« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIKLOORINAFTALEENIICSC: 0962 (Joulukuu 2001)
CAS #: 1321-65-9
EC Numero: 215-321-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
 
TRIKLOORINAFTALEENI ICSC: 0962
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖNTÄ-KELTAISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä. Reagoi hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. 

Molekyylikaava: C10H5Cl3
Molekyylimassa: 231.5
Kiehumislämpötila: 304-354°C
Sulamislämpötila: 93 °C
Tiheys: 1.58 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: <0.1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 8
Leimahduspiste: 200 °C o.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 5.12-7.56  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä huurua ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. Tämä voi johtaa maksan toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 mg/m3, TWA; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa, esimerkiksi äyriäisiin. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön sen pysyvyyden vuoksi. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
Terveysvaikutukset voivat vaihdella mukana olevien isomeerien suhteesta riippuen. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (kloorinaftaleenit): 0.2 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP (kloorinaftaleenit): 0.6 mg/m³ (15 min) (iho).  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi