« Takaisin hakulomakkeelle  
TRI-o-KRESYYLIFOSFAATTIICSC: 0961 (Huhtikuu 2006)
Tri-o-tolyylifosfaatti
TOCP
Trikresyylifosfaatti
CAS #: 78-30-8
YK #: 2574
EC Numero: 201-103-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Lihasheikkous. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAARA
Haitallista nieltynä
Vahingoittaa hermostoa
Vahingoittaa hermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
TRI-o-KRESYYLIFOSFAATTI ICSC: 0961
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN TAI VAALEANKELTAINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen fosforin oksideja. Reagoi hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C21H21O4P
Molekyylimassa: 368.4
Hajoaa 410 °C:ssa
Sulamislämpötila: 11 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2
Liukoisuus veteen: ei liukene
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 12.7
Leimahduspiste: 225 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 385°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 6.3  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja ääreishermostossa. Altistuminen työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa hermoston rappeumaa. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia hermostossa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.02 mg/m3, TWA; (iho); BEI.
MAK: 0.015 mg/m3, 0.001 ppm; hetkellisyysluokka: II(8); raskausvaarallisuusryhmä: D; imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 0.3 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, polyvinyylialkoholi, polyvinyylikloridi, fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1160 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >3700 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 7000-8700 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 39/23/24/25-51/53; S: (1/2)-20/21-28-45-61; Huomautus: C 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi