« Takaisin hakulomakkeelle  
TETRYYLIICSC: 0959 (Heinäkuu 1997)
N-Metyyli-N,2,4,6-tetranitroaniliini
Pikryylinitrometyyliamiini
Nitramiini
CAS #: 479-45-8
YK #: 0208
EC Numero: 207-531-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa. Palo- ja räjähdysvaara altistuttaessa kuumuudelle tai liekeille. Räjähde.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Älä altista hankaukselle tai iskulle. Estä pölyn kertyminen.  Älä yritä sammuttaa suurta paloa, evakuoi alue.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Vatsakipu. Yskä. Ripuli. Päänsärky. Kurkkukipu. Nenäverenvuodot.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Ihon värjäytyminen keltaiseksi.  Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 1.1D 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. Säilytä pimeässä. Säilytä erillisessä rakennuksessa iskuilta suojattuna. 
PAKKAUS
 
TETRYYLI ICSC: 0959
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTTOMIA VÄRITTÖMIÄ-KELTAISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Voi hajota herkästi iskusta, hankauksessa tai tärähdyksessä. Hajoaa räjähtäen kuumentuessaan 187 °C:n. Reagoi joidenkin hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C7H5N5O8 / (NO2)3C6H2N(CH3)NO2
Molekyylimassa: 287.15
Sulamislämpötila: 130 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.57
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: <0.1
Leimahduspiste: räjähtää ilmassa 187 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa, munuaisissa ja veressä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1.5 mg/m3, TWA.
MAK: imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1.5 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 3 mg/m³ (15 min) (iho).  EU-luokitus
Varoitusmerkki: E, T; R: 2-23/24/25-33; S: (1/2)-35-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi