« Takaisin hakulomakkeelle  
NATRIUMATSIDIICSC: 0950 (Huhtikuu 2014)
Atsidi
Atsium
CAS #: 26628-22-8
YK #: 1687
EC Numero: 247-852-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa happojen tai metallien kanssa. Kuumentaminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.  EI saa päästää kosketuksiin happojen tai raskasmetallien kanssa.  Älä altista kuumuudelle, hankaukselle tai iskulle.  Käytä kuivaa hiekkaa, metallipalojen sammutusjauhetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Päänsärky. Nenän tukkoisuus. Verenpaineen lasku. Vaikeutunut hengitys. Ks. Huomautukset.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Hikoilu. Verenpaineen lasku. Sydämen tiheälyöntisyys. Heikkous. Sumentunut näkö. Sokki tai kollapsi. Ks. Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin muovisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Tappavaa nieltynä
Ärsyttää silmiä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa vahingoittaa sydän- ja verisuonielimistöä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, hapoista ja metalleista. Ks. Kemialliset vaarat. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
NATRIUMATSIDI ICSC: 0950
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KUUSIKULMAISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
Ks. Huomautukset. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan yli 275 °C:ssa . Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kuparin, lyijyn, hopean, elohopean ja hiilidisulfidin kanssa. Tämä muodostaa erityisesti iskunherkkiä yhdisteitä. Reagoi happojen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllistä ja räjähtävää vetyatsidia. Ks. Huomautukset. 

Molekyylikaava: NaN3
Molekyylimassa: 65.0
Hajoaa 275 °C:ssa
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.85
Liukoisuus veteen, g/100ml 17 °C:ssa: 41.7 (hyvä)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 1  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja ylähengitysteille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia sydän- ja verisuonielimistössä ja keskushermostossa. Tämä voi johtaa verenpaineen alenemiseen, sydämen toimintahäiriöihin ja keskushermoston häiriöihin. Nieleminen voi suurina määrinä aiheuttaa kuoleman. Pölyn hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita (RADS). 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.29 mg/m3 (kattoarvo); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 0.2 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: D.
EU-OEL: 0.1 mg/m3 TWA; 0.3 mg/m3 STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Natriumatsidi muuttuu nopeasti lämmön, happojen ja veden vaikutuksesta vetyatsidiksi, jonka höyryjä voikin esiintyä aina suolaa käsiteltäessä.
Suurten natriumatsidipitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa voimakasta hengitysteiden ärsytystä, jopa keuhkopöhön.
Natriumatsidin hajotessa muodostuu suuria määriä kaasuja. Tästä aiheutuu suljetuissa tiloissa räjähdysvaara. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 0.3 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 27 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 20 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.7 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 28-32-50/53; S: (1/2)-28-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi