« Takaisin hakulomakkeelle  
PROPYLEENIDIAMIINIICSC: 0942 (Lokakuu 2006)
1,2-Propaannidiamiini
1,2-Diaminopropaani
CAS #: 78-90-0
YK #: 2258
EC Numero: 201-155-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 33°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden kanssa.  Käytä yli 33°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä runsaasti vettä, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Kipu. Punoitus. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Kipu. Punoitus. Polte. Näönmenetys.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Kurkkukipu. Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

corrflam;flamecancer;health haz
VAARA
Syttyvä neste ja höyry
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-lisävaara: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, vahvoista hapettimista, hapoista, happoanhydrideistä ja happoklorideista. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
PROPYLEENIDIAMIINI ICSC: 0942
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HYGROSKOOPPINEN VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Aine on vahva emäs. Reagoi kiivaasti hapon kanssa ja syövyttää. Reagoi happoanhydridien, happokloridien ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C3H10N2 / CH3CH(NH2)CH2NH2
Molekyylimassa: 74.1
Kiehumislämpötila: 119°C
Sulamislämpötila: -12 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 1.2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.02
Leimahduspiste: 33 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 416°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.2-11.1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.8  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Muut sulamispisteet: -37°C (tekninen tuote). 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2230 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 500 ul/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 10-21/22-35; S: (1/2)-26-37/39-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi