« Takaisin hakulomakkeelle  
PROPYYLIAMIINIICSC: 0941 (Marraskuu 2009)
n-Propyyliamiini
1-Aminopropaani
Propanamiini
CAS #: 107-10-8
YK #: 1277
EC Numero: 203-462-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, runsaasti vettä, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Kyynelvuoto. Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia palovammoja. Näönmenetys.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Syövytysvammoja suussa ja kurkussa. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Vatsakipu. Oksentelu. Ripuli. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecorrskull;toxic
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Myrkyllistä joutuessaan iholle tai hengitettynä
Haitallista nieltynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-lisävaara: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
PROPYYLIAMIINI ICSC: 0941
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN, HYGROSKOOPPINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Liuos vedessä on keskivahva emäs. Reagoi kiivaasti vahvojen happojen, monien yhdisteiden, kuten halogenoitujen hiilivetyjen, alkoholien ja nitroparafiinien kanssa. Reagoi kiivaasti hapettimien ja elohopean kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää metalleja kuten alumiinia, kuparia, tinaa ja sinkkiä. 

Molekyylikaava: C3H9N / CH3(CH2)2NH2
Molekyylimassa: 59.1
Kiehumislämpötila: 48°C
Sulamislämpötila: -83 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.7.
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 33.9
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.0
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.3
Leimahduspiste: <-37 °C
Itsesyttymislämpötila: 320°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.0-10.4
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.15  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä.. Altistuminen voi aiheuttaa voimakasta kurkun turvotusta. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia hengityselimissä ja keuhkoissa. Tämä voi johtaa krooniseen tulehdukseen ja toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 12 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 570 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 5690 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 400 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 46 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 70,7 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi