« Takaisin hakulomakkeelle  
POLYKLOORATTU BIFENYYLI (AROCLOR 1254)ICSC: 0939
Klooribifenyyli (54% klooria)
Klooridifenyyli (54% klooria)
PCB
Lokakuu 1999
CAS #: 11097-69-1
YK #: 2315
EC Number: 215-648-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Kuiva iho. Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Päänsärky. Tunnottomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Kuiva. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Erittäin haitallinen meriympäristölle. 
POLYKLOORATTU BIFENYYLI (AROCLOR 1254) ICSC: 0939
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VAALEAN KELTAINEN VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Ei tietoa. 

Molekyylimassa: 327 (keskiarvo)
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.5
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.01
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 6.30 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Voi aiheuttaa klooriaknen. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.5 mg/m3, TWA; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä) 

YMPÄRISTÖ
Tämä kemikaali voi kertyä vesieliöihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Muutos pihkaiseen tilaan (jähmepiste) 10°C:ssa.
Tislausväli: 365°-390°C. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.003 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2016).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: altistumista voidaan arvioida mittaamalla seerumin polykloorattujen bifenyylien pitoisuus; toimenpiderajaa ei ole asetettu. Raskaana olevien ei tule altistua polyklooratuille bifenyyleille, ts. seerumin PCB-pitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 1,0 µg/l (Työterveyslaitos 2016).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1010 mg/kg.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 33-50/53; S: (2)-35-60-61; Huomautus: C 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi