« Takaisin hakulomakkeelle  
FENOTIATSIINIICSC: 0937 (Huhtikuu 2009)
Dibentsotiatsiini
Tiodifenyyliamiini
Dibentso-1,4-tiatsiini
CAS #: 92-84-2
EC Numero: 202-196-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Vältä pölyn hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Kova kutina. Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon jos ihon ärsytystä esiintyy. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

enviro;aqua
VAROITUS
Voi olla haitallista nieltynä
Aiheuttaa vähäistä ihon ärsytystä
Myrkyllistä vesieliöille
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista hapoista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
 
FENOTIATSIINI ICSC: 0937
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAISIA KITEITÄ. MUUTTUU TUMMANVIHREÄKSI VAIKUTUKSESTA VALON. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja kosketuksissa vahvojen happojen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja ärsyttäviä huuruja sisältäen typen ja rikin oksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. 

Molekyylikaava: C12H9NS
Molekyylimassa: 199.3
Kiehumislämpötila: 371°C
Sulamislämpötila: 185.1 °C
Tiheys: 1.34 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Leimahduspiste: 202 °C
Itsesyttymislämpötila: 471°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.15  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää iholle. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa ihon valoherkkyyttä. Aineella voi olla nieltynä vaikutuksia vereen ja hermostoon. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 mg/m3, TWA; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 10 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: >5000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (48 h) = 1,1 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi