« Takaisin hakulomakkeelle  
NIKKELISULFIDIICSC: 0928 (Huhtikuu 2017)
Nikkelisubsulfidi
Trinikkelidisulfidi
CAS #: 12035-72-2
YK #: 3077
EC Numero: 234-829-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    Ks. Kemialliset vaarat.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa (ei jos jauheena).  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen     Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia
Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä
Vahingoittaa keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä vain alkuperäisessä pakkauksessa. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, hapoista ja hapettimista. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
 
NIKKELISULFIDI ICSC: 0928
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VAALEANKELTAISIA PRONSSISIA KOKKAREITA, JOILLA ON METALLINEN KIILTO. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan korkeisiin lämpötiloihin. Tämä muodostaa myrkyllisiä rikin oksidien ja nikkelimonoksidin huuruja. Reagoi happojen ja hapettimien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä rikkivedyn, rikin oksidien ja nikkelimonoksidin huuruja. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Ks. ICSC 0926. Ks. ICSC 0165. 

Molekyylikaava: Ni3S2
Molekyylimassa: 240.19
Sulamislämpötila: 790 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 5.82
Liukoisuus veteen, mg/l37: 517 (käytännössä liukenematon) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Toistuva tai pitkäaikainen hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. Aine aiheuttaa syöpää ihmiselle hengitettynä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (Ni, hengittyvä jae): 0.1 mg/m3, TWA; A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle); BEI.
MAK: (hengittyvä jae): herkistää hengitysteitä ja ihoa (SAH); syöpävaarallisuusluokka: 1 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Nikkelisulfidi -nimeä on käytetty kuvaamaan erirakenteisia yhdisteitä. Muut käytetyt CAS numerot ovat: 12035-71-1 (heazlewoodiitti), 12035-51-7 (mononikkelidisulfidi), 16812-54-7 (mononikkeli monosulfidi).
Herkistymisoireita tälle aineelle havainneiden tulisi välttää jatkossa kosketusta nikkelin, nikkeliyhdisteiden ja muiden metalliyhdisteiden, kuten esimerkiksi kuparin, kromin tai koboltin kanssa.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Eristä saastuneet vaatteet sulkemalla ne esim. muovisäkkiin tms.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Ni, hengittyvä pöly): 0,05 mg/m³ (8 h).
HTP (Ni, alveolijae): 0,01 mg/m³ (8 h).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: luonnonkumi ja polyvinyylikloridi.
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan nikkeli 0,10 µmol/l (liukenemattomat nikkeliyhdisteet). Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama (STM asetus 268/2014). Raskaana olevien ei tule altistua nikkelille tai sen yhdisteille, ts.virtsan nikkelipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,05 µmol/l.
LD50-arvo suun kautta rotalla: >5000 mg/kg.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 49-43-51/53; S: 53-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi