« Takaisin hakulomakkeelle  
NIKKELI(II)OKSIDIICSC: 0926 (Huhtikuu 2017)
Nikkelimonoksidi
CAS #: 1313-99-1
EC Numero: 215-215-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa (ei jos jauheena).  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Ks. Huomautukset. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAARA
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia
Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä
Vahingoittaa keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä
Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Säilytä vain alkuperäisessä pakkauksessa. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, halogeeneistä ja vahvoista hapettimista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
NIKKELI(II)OKSIDI ICSC: 0926
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VIHREÄ-MUSTA KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti halogeenien ja voimakkaiden hapettimien, kuten vetyperoksidin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: NiO
Molekyylimassa: 74.7
Sulamislämpötila: 1955 °C
Tiheys: 6.7 g/cm³
Liukoisuus veteen, mg/l20: 1.1 (käytännössä liukenematon) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi ärsyttää silmiä, hengitysteitä ja ihoa. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Aineella voi olla vaikutuksia keuhkoissa ja nenän limakalvoissa. Aine aiheuttaa syöpää ihmiselle hengitettynä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (Ni, hengittyvä jae): 0.2 mg/m3, TWA; A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle); BEI.
MAK: (hengittyvä jae): herkistää hengitysteitä ja ihoa (SAH); syöpävaarallisuusluokka: 1 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
Herkistymisoireita tälle aineelle havainneiden tulisi välttää jatkossa kosketusta nikkelin, nikkeliyhdisteiden ja muiden metalliyhdisteiden, kuten esimerkiksi kuparin, kromin tai koboltin kanssa.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Eristä saastuneet vaatteet sulkemalla ne esim. muovisäkkiin tms.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Ni, hengittyvä pöly): 0,05 mg/m³ (8 h).
HTP (Ni, alveolijae): 0,01 mg/m³ (8 h).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan nikkeli 0,10 µmol/l (liukenemattomat nikkeliyhdisteet). Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama (STM asetus 268/2014). Raskaana olevien ei tule altistua nikkelille tai sen yhdisteille, ts.virtsan nikkelipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,05 µmol/l.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 49-43-53; S: 53-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi