« Takaisin hakulomakkeelle  
ISOVOIHAPPOICSC: 0903 (Toukokuu 2002)
2-Metyylipropaanihappo
Dimetyylietikkahappo
2-Metyylipropionihappo
CAS #: 79-31-2
YK #: 2529
EC Numero: 201-195-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 56°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 56°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Ihon palovammat. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Kipu. Punoitus. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-lisävaara: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
ISOVOIHAPPO ICSC: 0903
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Aine on heikko happo. 

Molekyylikaava: C4H8O2 / (CH3)2CHCOOH
Molekyylimassa: 88.11
Kiehumislämpötila: 152-155°C
Sulamislämpötila: -47 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.95
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 20
Höyrynpaine, kPa 14.7 °C:ssa: 0.13
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.0
Leimahduspiste: 56 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 481°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2-9
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.88  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 280 ul/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 500 ul/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 21/22; S: (2) 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi