« Takaisin hakulomakkeelle  
ISOBUTYYRIALDEHYDIICSC: 0902 (Kesäkuu 2015)
2-Metyyli-1-propanaali
Isobutanaali
CAS #: 78-84-2
YK #: 2045
EC Numero: 201-149-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Polttava tunne. Päänsärky. Huimaus. Pahoinvointi. Oksentelu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Riisu tahriintunut vaatetus. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Kipu. Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Aspiraatiovaara! Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: suojavaatetus, suojakäsineet, sangalliset suojalasit ja suodattava hengityksensuojain alhaisen kiehumispisteen orgaanisille höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Peitä valunut aine reagoimattomalla imeytysaineella. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Haitallista nieltynä
Ärsyttää silmiä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä, vahvoista hapoista ja vahvoista pelkistävistä aineista. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
ISOBUTYYRIALDEHYDI ICSC: 0902
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa kitkerää savua ja huuruja. Reagoi hapettimien, vahvojen pelkistimien ja vahvojen emästen kanssa. 

Molekyylikaava: C4H8O / (CH3)2CHCHO
Molekyylimassa: 72.1
Kiehumislämpötila: 63-64°C
Sulamislämpötila: -65 °C
Tiheys: 0.8 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 6.7 (kohtalainen)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 15.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.5
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.2
Leimahduspiste: -24 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 165°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.6-10.6
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.2
Viskositeetti: 0.7 mm²/s 28 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. Suurina pitoisuuksina aine on ärsyttävää ylähengitysteille. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostolle. Altistuminen voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Höyryn toistuva tai pitkäaikainen hengittäminen voi aiheuttaa ylähengitysteiden kroonista tulehdusta. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 960 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 7130 ul/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi