« Takaisin hakulomakkeelle  
ISOBUTAANIICSC: 0901 (Marraskuu 1998)
2-Metyylipropaani
1,1-Dimetyylietaani
Trimetyylimetaani
CAS #: 75-28-5
YK #: 1969
EC Numero: 200-857-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin), jos aine on nestemäistä.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena vesisumua.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Vaikeutunut hengitys. Tukehtuminen.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain alhaisen kiehumispisteen orgaanisille höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. 
PAKKAUS
 
ISOBUTAANI ICSC: 0901
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien, asetyleenin, halogeenien ja typpioksidien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C4H10 / (CH3)2CHCH3
Molekyylimassa: 58.1
Kiehumislämpötila: -12°C
Sulamislämpötila: -160 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.6 (neste)
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 304
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Itsesyttymislämpötila: 460°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.8-8.4
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.8  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia sydän- ja verisuonielimistössä. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin ja hengitysvajeeseen. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1000 ppm STEL.
MAK: 2400 mg/m3, 1000 ppm; hetkellisyysluokka: II(4); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy.
TORJUNTA-osassa mainitut toimet soveltuvat kaasun tuotantoon, kaasusäiliöiden täyttöön ja varastointiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 800 ppm; 1900 mg/m³ (8 h).
HTP: 1000 ppm; 2400 mg/m³ (15 min).  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+; R: 12; S: (2)-9-16; Huomautus: C 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi