« Takaisin hakulomakkeelle  
FORMAMIDIICSC: 0891 (Huhtikuu 2013)
Metaaniamidi
Karbamialdehydi
CAS #: 75-12-7
EC Numero: 200-842-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta. Ks. Kemialliset vaarat.    Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Uneliaisuus. Päänsärky. Pahoinvointi. Ripuli.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojavaatetus. Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAARA
Voi olla haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään hapettimista, hapoista ja emäksistä. Kuiva. 
PAKKAUS
 
FORMAMIDI ICSC: 0891
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN HYGROSKOOPPINEN VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa 180 °C:ssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen ammoniakkia ja syaanivetyä. Reagoi hapettimien, happojen ja emästen kanssa. Tämä muodostaa palo- ja myrkytysvaaran. Syövyttää alumiinia, pronssia, kuparia, rautaa, lyijyä ja joitakin muoveja. 

Molekyylikaava: CH3NO / HCONH2
Molekyylimassa: 45.0
Hajoaa 210 °C:ssa
Sulamislämpötila: 2.5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.13
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 8
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.6
Leimahduspiste: 120 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: >500°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.51
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.7 - 19 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on kohtalaisen ärsyttävää silmille ja iholle. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Voi vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm TWA; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: imeytyy ihon läpi (H) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 19 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 20 ppm; 37 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5570 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 17 g/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 61; S: 53-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi