« Takaisin hakulomakkeelle  
2-ETYYLIHEKSANOLIICSC: 0890 (Kesäkuu 2015)
2-Etyyli-1-heksanoli
2-Etyyliheksyylialkoholi
CAS #: 104-76-7
EC Numero: 203-234-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 73°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 73°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Päänsärky. Kurkkukipu. Heikkous.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAROITUS
Palava neste
Voi olla haitallista nieltynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Saattaa vahingoittaa keskushermostoa
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista emäksistä. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
2-ETYYLIHEKSANOLI ICSC: 0890
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien ja vahvojen emästen kanssa. Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan 

Molekyylikaava: C8H18O / CH3(CH2)3CH(CH2CH3)CH2OH
Molekyylimassa: 130.2
Kiehumislämpötila: 182°C
Sulamislämpötila: <-76 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.83
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.11 (huono)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 48
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.5
Leimahduspiste: 73 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 270°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.88-9.7
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Viskositeetti: 12,0 mm²/s 20 °C:ssa
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.3-3.1  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, nieltynä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa , ruiskutuksen yhteydessä paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
EU-OEL: 5.4 mg/m3, 1 ppm TWA.
MAK: 54 mg/m3, 10 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 5.4 mg/m³ (8 h).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, polyvinyylialkoholi, fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2053 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >3000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1970 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 32-37 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi