« Takaisin hakulomakkeelle  
HAPPI (NESTEYTETTY)ICSC: 0880 (Huhtikuu 2000)
Happi, jäähdyttämällä nesteytetty
LOX
Nesteytetty happi
CAS #: 7782-44-7
YK #: 1073
EC Numero: 231-956-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa palavien aineiden tai pelkistävien aineiden kanssa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin syttyvien aineiden kanssa. EI saa päästää kosketuksiin pelkistävien aineiden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Kurkkukipu. Ks. Huomautukset.    Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Ks. Iho.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.2; YK-lisävaara: 5.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään palavista aineista ja pelkistävistä aineista. Viileä. 
PAKKAUS
Erityinen eristetty säiliö. 
HAPPI (NESTEYTETTY) ICSC: 0880
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
NESTEYTETTY KAASU. VÄRITÖN-SININEN ERITTÄIN KYLMÄ NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: O2
Molekyylimassa: 32.0
Kiehumislämpötila: -183°C
Sulamislämpötila: -218.4 °C
Liukoisuus veteen, ml/100ml 20°C:ssa: 3.1
Höyrynpaine, kPa -118 °C:ssa: 5080
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.65  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Suurina pitoisuuksina aine on ärsyttävää hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Hapella kyllästyneet työvaatteet voivat olla palovaarallisia.
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana.
Hengitysoireet esiintyvät vain erittäin suurille pitoisuuksille altistuttaessa.
Ks. ICSC 0138. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: O; R: 8; S: (2)-17 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi