« Takaisin hakulomakkeelle  
DI-ISODEKYYLIFTALAATTIICSC: 0875 (Maaliskuu 1998)
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo di-isodekyyliesteri
bis(8-Metyylinonyyli)ftalaatti
DIDP
CAS #: 26761-40-0
EC Numero: 247-977-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Huimaus. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Lepo. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin muovisiin tai metallisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
 
PAKKAUS
 
DI-ISODEKYYLIFTALAATTI ICSC: 0875
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KIRKAS VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Syövyttää joitakin muoveja. 

Molekyylikaava: C28H46O4 / C6H4(COO(CH2)7CH(CH3)2)2
Molekyylimassa: 446.7
Kiehumislämpötila 0.5kPa:ssa: 250-257°C
Sulamislämpötila: -50 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.96
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 200 °C:ssa: 147
Leimahduspiste: 229 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 402°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.3 (264 °C:ssa)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.9  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 64 g/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >3160 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi