« Takaisin hakulomakkeelle  
DISYKLOPENTADIEENIICSC: 0873 (Lokakuu 2005)
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metaani-indeeni
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metaani-1H-indeeni
1,3-Disyklopentadieeni
CAS #: 77-73-6
YK #: 2048
EC Numero: 201-052-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 32°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 32°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä runsaasti vettä, vaahtoa, hiilidioksidia, jauhetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky.  Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena), paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Varastoi vain stabiloituna. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Paloturvallinen tila. Viileä. Säilytä pimeässä. Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
DISYKLOPENTADIEENI ICSC: 0873
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi muodostaa räjähtäviä peroksideja. Hajoaa yli 170 °C:ssa . Reagoi hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C10H12
Molekyylimassa: 132.2
Hajoaa 170-172 °C:ssa
Sulamislämpötila: 32-34 °C
Tiheys: 0.98 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.002
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 180
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.6-4.7
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 32 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 503°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.8-6.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.78  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0,5 ppm TWA; 1 ppm STEL.
MAK: 2.7 mg/m3, 0.5 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 5.5 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 353 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 610 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 5080 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 14.2 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 5.3 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn, N; R: 11-20/22-36/37/38-51/53; S: (2)-36/37-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi