« Takaisin hakulomakkeelle  
DIKROTOFOSSIICSC: 0872 (Maaliskuu 1998)
(E)-3-(dimetyyliamino)-1-metyyli-3-oksopropen-1-yylidimetyylifosfaatti
Dimetyyli-cis-2-dimetyylikarbamoyyli-1-metyylivinyylifosfaatti
CAS #: 141-66-2
YK #: 3018
EC Numero: 205-494-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 93°C:en lämpötilassa. Palo- ja räjähdysvaara jos valmisteet sisältävät syttyviä/räjähtäviä liuottimia.  EI avotulta.  Käytä yli 93°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Pahoinvointi. Huimaus. Oksentelu. Vaikeutunut hengitys. Hikoilu. Silmäterän supistuminen, lihaskouristus, voimakas syljeneritys. Tajuttomuus. Kouristuksia.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Lihasten nykiminen. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Sumentunut näkö.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Ripuli. Oksentelu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
DIKROTOFOSSI ICSC: 0872
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAINEN-RUSKEA NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen typen oksideja, fosforin oksideja ja hiilimonoksidia. Syövyttää joitakin metalleja. Voi hajota pitkittyneessä säilytyksessä (ks. Huomautukset). 

Molekyylikaava: C8H16NO5P
Molekyylimassa: 237.2
Hajoaa 75 °C:ssa 31 päivän jälkeen
Hajoaa 90 °C:ssa 7 päivän jälkeen
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.216 (15°C)
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.013
Leimahduspiste: >93 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.49  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. Tämä voi johtaa kouristuksiin ja hengitysvajeeseen. Koliiniesteraasin inhibitio. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Koliiniesteraasi-inhibiittori. Kumulatiiviset vaikutukset ovat mahdollisia. Ks. Välittömät vaarat/Oireet. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.05 mg/m3, TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); BEI 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää lintuihin. Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
Aine on stabiili, kun se säilytetään lasi- tai polyetyleeniastioissa korkeintaan 40°C:ssa.
Aineen syttymisrajoista ei ole tietoa, vaikka aine on palavaa.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.25 mg/m³ (8 h) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 13 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 42 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 90 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 168 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 24-28-50/53; S: (1/2)-28-36/37-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi