« Takaisin hakulomakkeelle  
LAMBDA-SYHALOTRIINIICSC: 0859 (Syyskuu 1997)
(Z)-[(1R) ja (1S)]-cis-(alfa-Syano-3-fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti
CAS #: 91465-08-6
YK #: 2588
EC Numero: 415-130-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Palo- ja räjähdysvaara jos valmisteet sisältävät syttyviä/räjähtäviä liuottimia.      Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa hiekkaa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Kouristuksia. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Yskä.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
LAMBDA-SYHALOTRIINI ICSC: 0859
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-VAALEANRUSKEA KIINTEÄ AINE (TEKNINEN LAATU). 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja, kloorivetyä ja fluorivetyä. 

Molekyylikaava: C23H19ClF3NO3
Molekyylimassa: 449.9
Hajoaa 275 °C:ssa
Sulamislämpötila: 49.2 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.3
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: <0.001
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 7.0  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä pölyä tai sumua ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia ääreishermostossa. Tämä voi johtaa kouristuksiin ja ataksiaan. 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää nisäkkäisiin ja mehiläisiin. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Aine voi aspiroitua nestemäisenä keuhkoihin ja voi aiheuttaa kemiallisen keuhkotulehduksen, johtaen vapinaan ja kouristuksiin.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Tämän kortin suositukset koskevat myös syhalotriinia (ICSC 0858). 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 56 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 632 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 21-25-26-50/53; S: (1/2)-28-36/37/39-38-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi