« Takaisin hakulomakkeelle  
SITRUUNAHAPPOICSC: 0855 (Maaliskuu 1998)
2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihappo
Sitruunahappo (vedetön)
CAS #: 77-92-9
EC Numero: 201-069-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena).  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Kurkkukipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä, metallinitraateista ja metalleista. Kuiva. 
PAKKAUS
 
SITRUUNAHAPPO ICSC: 0855
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 175 °C:ssa . Liuos vedessä on keskivahva happo. Reagoi hapettimien ja emästen kanssa. Syövyttää metalleja. 

Molekyylikaava: C6H8O7 / CH2COOH-C(OH)COOH-CH2COOH
Molekyylimassa: 192.1
Hajoaa 175 °C:ssa
Sulamislämpötila: 153 °C
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 59
Leimahduspiste: 100 °C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.28-2.29
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.7  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia hampaissa. Tämä voi johtaa eroosioon. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (hengittyvä jae): 2 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, luonnonkumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, polyeteeni, polyvinyylikloridi, fluorokumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3000 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi