« Takaisin hakulomakkeelle  
KROMYYLIKLORIDIICSC: 0854 (Elokuu 2003)
Kromioksikloridi
Diklooridioksokromi
Kromidiklorididioksidi
CAS #: 14977-61-8
YK #: 1758
EC Numero: 239-056-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.    EI saa päästää kosketuksiin syttyvien aineiden kanssa.    Käytä hiilidioksidia, metallipalojen sammutusjauhetta. EI vettä sisältäviä aineita. Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Ihon palovammat. Kipu. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Säilytä pimeässä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
KROMYYLIKLORIDI ICSC: 0854
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
TUMMANPUNAINEN SAVUAVA NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kiivaasti kosketuksessa veden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä, klooria, kromitrioksidia ja kromitrikloridia. Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Reagoi kiivaasti veden, ei-metallisten halidien, ei-metallisten hydridien, ammoniakin ja tiettyjen yleisten liuottimien, kuten alkoholin, eetterin, asetonin ja tärpätin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää monia metalleja veden läsnä ollessa. Yhteensopimaton muovien kanssa. Voi sytyttää palavia aineita. 

Molekyylikaava: CrO2Cl2
Molekyylimassa: 154.9
Kiehumislämpötila: 117°C
Sulamislämpötila: -96.5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.91
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 2.67
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.3  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia tai höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae ja höyry): 0.0001 ppm TWA; 0.00025 ppm STEL; (iho); (DSEN) (RSEN) A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle).
EU-OEL: (Cr): 0.1 mg/m3 TWA 

YMPÄRISTÖ
Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Liuottaa kromitrioksidia, jolloin muodostuu voimakas hapetin.
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden kanssa.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Cr(VI)-yhdisteet): 0.005 mg/m³ (8 h).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: Virtsan kromi 0,20 µmol/l (kuusiarvoiselle kromille altistuvat). Raskaana olevien ei tule altistua kuusiarvoiselle kromille eli virtsan kromipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 0,006 µmol/l.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: O, T, C, N; R: 49-46-8-35-43-50/53; S: 53-45-60-61; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi