« Takaisin hakulomakkeelle  
HAFNIUM-JAUHE (pyroforinen)ICSC: 0847 (Marraskuu 2019)
CAS #: 7440-58-6
YK #: 2545 (jauhe, kuiva)
EC Numero: 231-166-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa. Palo- ja räjähdysvaara. Ks. Kemialliset vaarat.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Älä altista hankaukselle tai iskulle. Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä metallipalojen sammutusjauhetta, kuivaa hiekkaa, runsaasti vettä.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Vältä pölyn hengittämistä. Käytä suljettua prosessia.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele tahriintunut vaatetus runsaalla vedellä (palovaara). Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kostuta jauhe pölyämisen ja syttymisen estämiseksi. Lakaise valunut aine kannellisiin vedellä täytettyihin astioihin. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flame
VAARA
Syttyy itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.2; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista ja halogeeneistä. Säilytä inertissä kaasussa. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. 
PAKKAUS
 
HAFNIUM-JAUHE (pyroforinen) ICSC: 0847
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HARMAA JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Hienojakoisena syttyy ilmassa. Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Aine voi syttyä spontaanisti kosketuksessa ilman kanssa . Voi hajota iskusta, hankauksessa tai tärähdyksessä. Voi räjähtää kuumentuessaan. Reagoi kiivaasti halogeenien, vahvojen happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: Hf
Atomimassa: 178.5
Kiehumislämpötila: 4602°C
Sulamislämpötila: 2222 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 13.31
Liukoisuus veteen: ei liukene
Itsesyttymislämpötila: 20°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä silmissä, iholla ja hengityselimissä. 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.5 mg/m3, TWA 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa.
Jauhetta käsitellään normaalisti vedellä (vähintään 25 %) kostutettuna palo- ja räjähdysvaaran pienentämiseksi. YK-numero 2545 on kuivalle jauheelle, pakkausryhmä I-III. GHS-luokitus vaihtelee jauheen koostumuksen mukaan. Muita YK-numeroita: 1326 HAFNIUMJAUHE, KOSTUTETTU, vähintään 25 % vettä sisältävänä, vaaraluokka 4.1, pakkausryhmä II. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,5 mg/m³ (8 h).  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi