« Takaisin hakulomakkeelle  
p-NITROKLOORIBENTSEENIICSC: 0846 (Elokuu 1997)
1-Kloori-4-nitrobentseeni
PCNB
PNCB
CAS #: 100-00-5
YK #: 1578
EC Numero: 202-809-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Siniset huulet, kynnet ja iho. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Heikkous.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.    Huuhtele suu. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
p-NITROKLOORIBENTSEENI ICSC: 0846
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELLERTÄVIÄ KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja sisältäen typen oksidien, kloorivetyä, fosgeenin ja klooria. Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. 

Molekyylikaava: NO2C6H4Cl
Molekyylimassa: 157.6
Kiehumislämpötila: 242°C
Sulamislämpötila: 82-84 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.3
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 30 °C:ssa: 20
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.44
Leimahduspiste: 127 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.39  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 ppm TWA; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä); BEI.
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 3 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 420 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 16 g/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 3040 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 23/24/25-40-48/20/21/22-68-51/53; S: (1/2)-28-36/37-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi