« Takaisin hakulomakkeelle  
KLOORIASETYYLIKLORIDIICSC: 0845 (Maaliskuu 1998)
Kloorietikkahappokloridi
Monoklooriasetyylikloridi
CAS #: 79-04-9
YK #: 1752
EC Numero: 201-171-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys. Polttava tunne. Siniset huulet, kynnet ja iho. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Vakavat ihon palovammat. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Kipu. Punoitus. Sumentunut näkö. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Vatsakipu. Ripuli. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Älä anna mitään juotavaa. Toimita lääkärin hoitoon . Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Peitä valunut aine kuivalla hiekalla. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 8; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. Kuiva. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
KLOORIASETYYLIKLORIDI ICSC: 0845
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen fosgeenia ja kloorivetyä. Reagoi kiivaasti veden, alkoholien, jauhettujen metallien ja monien eloperäisten aineiden kanssa. Tämä muodostaa myrkytys-, palo- ja räjähdysvaaran. Joutuessaan kosketuksiin ilman kehittää syövyttävää kaasua. 

Molekyylikaava: C2H2Cl2O / ClCH2COCl
Molekyylimassa: 112.9
Kiehumislämpötila: 106°C
Sulamislämpötila: -21.8 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.4
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 2.5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.9
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.07 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia tai höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine on syövyttävää iholle ja hengityselimille. Aine on ärsyttävää silmille. Syövyttävää nieltynä. Höyryn tai aerosolin hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia sydän- ja verisuonielimistössä. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.05 ppm TWA; 0.15 ppm STEL; (iho).
MAK imeytyy ihon läpi (H) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 208 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 662 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 1 tunnin kokeessa: 660 ppm.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, C, N; R: 14-23/24/25-35-48/23-50; S: (1/2)-7/8-9-26-36/37/39-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi