« Takaisin hakulomakkeelle  
KAMFEKLOORIICSC: 0843 (Marraskuu 1997)
Toksafeeni
Kloorattu kamfeeni (60%)
Polykloorikamfeeni
CAS #: 8001-35-2
YK #: 2761
EC Numero: 232-283-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Ks. Huomautukset.      Käytä vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia. EI vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kouristuksia. Huimaus. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
ÄLÄ huuhdo viemäriin. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä pimeässä. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
KAMFEKLOORI ICSC: 0843
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAINEN-KELLANRUSKEA, VAHAMAINEN KIINTEÄ AINE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Hajoaa emäksen, voimakkaan auringonvalon ja katalyyttien, kuten raudan vaikutuksesta. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Syövyttää rautaa. 

Molekyylikaava: C10H10Cl8 (approx.)
Molekyylimassa: 413.8 (keskiarvo)
Sulamislämpötila: 65-90 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.65
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 53
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 14.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.3  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää iholle. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa vapinaan ja kouristuksiin. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.5 mg/m3, TWA; 1 mg/m3 STEL; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 2 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää vesieliöihin, maaperän eliöihin ja lintuihin. Tämä kemikaali voi kertyä vesieliöihin. 

HUOMAUTUKSET
Hajoaa ennen kiehumislämpötilaa.
Kamfekloori on kloorattujen kamfeenien reaktiotuote sisältäen 67-69% klooria.
Tämän orgaanisia klooriyhdisteitä sisältävän torjunta-aineen käyttöä tulisi vähentää, paitsi jos ei ole sopivaa vaihtoehtoa.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 50 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 600 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1025 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 21-25-37/38-40-50/53; S: (1/2)-36/37-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi