« Takaisin hakulomakkeelle  
tert-BUTYYLIHYDROPEROKSIDI (70% VESIULIUOS)ICSC: 0842 (Lokakuu 1999)
1,1-Dimetyylietyylihydroksiperoksidi
2-Hydroperoksi-2-metyylipropaani
CAS #: 75-91-2
YK #: 3109
EC Numero: 200-915-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.  Palo- ja räjähdysvaara kuumennettaessa. Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 43°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin syttyvien aineiden kanssa.  Käytä yli 43°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, kuivaa hiekkaa, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kipu. Punoitus. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Polttava tunne. Heikkous.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.2; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään palavista aineista ja pelkistävistä aineista. Viileä. Tarkista astia säännöllisesti paisumisen ja vuotamisen havaitsemiseksi. 
PAKKAUS
 
tert-BUTYYLIHYDROPEROKSIDI (70% VESIULIUOS) ICSC: 0842
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Voi räjähtää kuumentuessaan. Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien materiaalien, metalliyhdisteiden ja rikkiyhdisteiden kanssa. 

Molekyylikaava: C4H10O2 / (CH3)3COOH
Molekyylimassa: 90.1
Hajoaa 89 °C:ssa
Sulamislämpötila: -3 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.93
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 3.07 (laskettu)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.1
Leimahduspiste: 43 °C
Itsesyttymislämpötila: 238°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 5-10
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.3 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 ppm TWA; (iho).
MAK: imeytyy ihon läpi (H) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
YK-numero (muille liuottimille kuin vedelle): 3105. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 370 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 790 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 500 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 460 ul/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi