« Takaisin hakulomakkeelle  
2-BUTOKSIETYYLIASETAATTIICSC: 0839 (Marraskuu 2003)
Butyyliglykoliasetaatti
Etyleeniglykolimonobutyylieetteriasetaatti
2- Butoksietanoliasetaatti
Butyylisellosolviasetaatti
CAS #: 112-07-2
EC Numero: 203-933-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 71°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 71°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Päänsärky. Huimaus. Uneliaisuus. Pahoinvointi.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kuiva iho.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Oksentelu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista emäksistä. Viileä. Säilytä pimeässä. 
PAKKAUS
 
2-BUTOKSIETYYLIASETAATTI ICSC: 0839
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien ja vahvojen emästen kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C8H16O3 / C4H9OCH2CH2OOCCH3
Molekyylimassa: 160.2
Kiehumislämpötila: 192°C
Sulamislämpötila: -64 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.94
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 1.7 (kohtalainen)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 31
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.5
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 71 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 340°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.9 ( 93°C:ssa) - 8.5 ( 135°C:ssa)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.51  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Höyry on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa verisolujen vahingoittumiseen ja munuaisvikaan. 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Aineella voi olla vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa anemiaan ja munuaisten toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 ppm TWA; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: 66 mg/m3, 10 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 133 mg/m3, 20 ppm TWA; 333 mg/m3, 50 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 20 ppm; 130 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 50 ppm; 330 mg/m³ (15 min) (iho).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan butoksietikkahappo 60 mmol/mol kreatiniinia. Raskauden aikana sovelletaan toimenpiderajana arvoa 6 mmol/mol kreatiniinia, joka vastaa 10 % tavallisista ohjearvoista.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2400 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1500 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 20/21; S: (2)-24 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi