« Takaisin hakulomakkeelle  
BUTYYLIBENTSYYLIFTALAATTIICSC: 0834 (Lokakuu 2005)
Bentsyylibutyyliftalaatti
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, butyylifenyylimetyyliesteri
BBP
CAS #: 85-68-7
YK #: 3082
EC Numero: 201-622-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia, vesisumua.   

Ks. PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET. ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
Meriympäristölle vaarallinen. 
BUTYYLIBENTSYYLIFTALAATTI ICSC: 0834
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN ÖLJYMÄINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Reagoi hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: 1,2-C6H4(COOCH2C6H5)(COOC4H9) / C19H20O4
Molekyylimassa: 312.4
Kiehumislämpötila: 370°C
Sulamislämpötila: -35 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen, mg/l: 0.71 (erittäin huono)
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 10.8
Leimahduspiste: 198 °C
Itsesyttymislämpötila: 425°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.77  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (hengittyvä jae): 20 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: nitriilikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2330 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 6700 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >10 g/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 3.3 mg/l ja vesikirpulle EC50 (96 h) = 92 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 61-62-50/53; S: 45-53-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi