« Takaisin hakulomakkeelle  
DI-ISONONYYLIFTALAATTIICSC: 0831 (Marraskuu 2003)
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, di-isononyyliesteri
Ftaalihappo, di-isononyyliesteri
CAS #: 28553-12-0
EC Numero: 249-079-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.   
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
 
PAKKAUS
 
DI-ISONONYYLIFTALAATTI ICSC: 0831
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
ÖLJYMÄINEN VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: C26H42O4
Molekyylimassa: 421 (keskiarvo)
Kiehumislämpötila 0.7kPa:ssa: 244-252°C
Sulamislämpötila: -43 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.98
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: <0.01 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: <0.01
Leimahduspiste: 221 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 380°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.4-2.9
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 8.8
Viskositeetti: 77.6 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Koe-eläimissä on havaittu kasvaimia, mutta ilmiön merkitys ihmiselle on kiistanalainen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tämän kortin suositukset koskevat myös 1,2-Bentseenikarboksyylihappo, di-C8-10-ketjuiset alkyyliesterit, C9-pitoiset (CAS: 68515-48-0) (DINP 1 on kaupallinen nimi). 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi