« Takaisin hakulomakkeelle  
DI-ISOBUTYYLIFTALAATTIICSC: 0829 (Lokakuu 2006)
Ftaalihappo, di-isobutyyliesteri
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, bis-(2-metoksipropyyli)esteri
Di(isobutyyli)-1,2-bentseenidikarboksylaatti
DIBP
CAS #: 84-69-5
EC Numero: 201-553-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAARA
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
DI-ISOBUTYYLIFTALAATTI ICSC: 0829
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa ärsyttäviä huuruja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C16H22O4 - C6H4[CO2CH2CH(CH3)2]2
Molekyylimassa: 278.4
Kiehumislämpötila: 320°C
Sulamislämpötila: -37 °C
Tiheys: 1.04 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.0001
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.01
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 9.6
Leimahduspiste: 185 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 423°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.4
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.11  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi