« Takaisin hakulomakkeelle  
ATSIINIFOSSI-METYYLIICSC: 0826 (Maaliskuu 1998)
Fosforiditiohappo, 0,0-dimetyyli-S-((4-okso-11,2,3-bentsotriatsi-3-(4H)-nyyli)metyyli)esteri
S-3,4-Dihydro-4-okso-1,2,3-bentsotriatsi-3-nyylimetyyli)-O,O-dimetyylifosforoditioaatti
Atsinfossi-metyyli
O,O-Dimetyyli-4-oksobentsotriatsin-3-yylimetyyliditiofosfaatti
CAS #: 86-50-0
YK #: 2783
EC Numero: 201-676-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Silmäterän supistuminen, lihaskouristus, voimakas syljeneritys. Hikoilu. Pahoinvointi. Huimaus. Vinkuva hengitys. Vaikeutunut hengitys. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena), paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Sumentunut näkö.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Oksentelu. Ripuli. Sumentunut näkö. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Tappavaa nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Ärsyttää silmiä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Vahingoittaa keskushermostoa
Vahingoittaa keskushermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Erittäin haitallinen meriympäristölle. 
ATSIINIFOSSI-METYYLI ICSC: 0826
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 200 °C:ssa . Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen typen oksideja, fosforin oksideja ja rikin oksideja. 

Molekyylikaava: C10H12N3O3PS2
Molekyylimassa: 317.3
Sulamislämpötila: 73-74 °C
Tiheys: 1.4 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: <0.001
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.75  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. Tämä voi johtaa kouristuksiin ja hengitysvajeeseen. Koliiniesteraasin inhibitio. Altistuminen voi aiheuttaa tajuttomuutta ja kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Koliiniesteraasi-inhibiittori. Kumulatiiviset vaikutukset ovat mahdollisia. Ks. Välittömät vaarat/Oireet. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 mg/m3, TWA; (iho); (SEN); BEI.
MAK: (hengittyvä jae): 1 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(8); imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); raskausvaarallisuusryhmä: B 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää mehiläisiin. Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
Tekninen laatu on ruskeaa vahamaista ainetta.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Akuutin myrkytyksen oireet ilmaantuvat vasta puolen tunnin tai useiden tuntien kuluttua.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.02 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 0.06 mg/m³ (15 min) (iho).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: veren asetyylikoliiniesteraasi. Altistumisen aikana otettuja näytteitä verrataan ennen altistumisjakson alkamista saatuun lähtöarvoon. Altistuminen on syytä keskeyttää, jos aktiivisuus on laskenut 30 %:a lähtöarvosta.
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: kloropreenikumi, nitriilikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 7 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 88 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.005-0.7 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 0.003 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 24-26/28-43-50/53; S: (1/2)-28-36/37-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi