« Takaisin hakulomakkeelle  
WARFARIINIICSC: 0821 (Marraskuu 2010)
3-(alfa-Asetonyylibentsyyli)-4-hydroksikumariini
4-Hydroksi-3-(3-okso-1-fenyylibutyyli)-2H-1-bentsopyran-2-oni
CAS #: 81-81-2
YK #: 3027
EC Numero: 201-377-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin vahvojen hapettavien aineiden kanssa.    Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Veriset yskökset. Verivirtsaisuus. Ihonalainen verenvuoto. Sekavuus. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä suljettua prosessia.  Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho IMEYTYY HELPOSTI! Ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Ks. Huomautukset. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon . 
Silmät   Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu. Vatsakipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
VAARA
Tappavaa nieltynä tai hengitettynä
Haitallista joutuessaan iholle
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä
Vahingoittaa verenkiertoelimistöä
Vahingoittaa verenkieroelimistöä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
WARFARIINI ICSC: 0821
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-VALKOINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa ärsyttäviä huuruja. 

Molekyylikaava: C19H16O4
Molekyylimassa: 308.3
Hajoaa
Sulamislämpötila: 161 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.4
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.0017 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: (merkityksetön)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 10.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.6  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa verenvuotoon. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa verenvuotoon. Vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae): 0.01 mg/m3, TWA; (iho).
MAK: 0.02 mg/m3, 0.0016 ppm; hetkellisyysluokka: II(8); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: B 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää nisäkkäisiin. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Varfariinia on yleensä kaupallisesti saatavilla vesiliukoisena natriumsuolana (CAS: 129-06-6). Yllä olevat fysikaaliset ominaisuudet koskevat puhdasta ainetta.
Verenvuodon oireet ilmaantuvat vasta useiden päivien kuluttua.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Tässä kortissa oleva CAS-numero on raseemiselle seokselle. Muita CAS-numeroita ovat 5543-57-7 (S-Warfariini) ja 5543-58-8 (R-Warfariini). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 mg/m³ (8 h).
HTP: 0.3 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1600 ug/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 1400 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 12 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 61-48/25-52/53; S: 53-45-61; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi