« Takaisin hakulomakkeelle  
PENTABORAANIICSC: 0819
PentaboorinonahydridiMarraskuu 1998
CAS #: 19624-22-7
YK #: 1380
EC Number: 243-194-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 30°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin halogeenien, halogenoitujen yhdisteiden tai hapettavien aineiden kanssa.  Käytä yli 30°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä hiilidioksidia, metallipalojen sammutusjauhetta, kuivaa hiekkaa. EI muita aineita.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Pahoinvointi. Uneliaisuus. Päänsärky. Huimaus. Kouristuksia. Tajuttomuus. Heikkous. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.2; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, halogeeneistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Kuiva. Säilytä typpikaasussa. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
PENTABORAANI ICSC: 0819
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa 150 °C:ssa. Tämä muodostaa booria ja syttyvää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä boorin oksidien huuruja. Reagoi halogeenien, halogenoitujen yhdisteiden, öljyjen, voitelurasvojen ja hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Epäpuhdas aine syttyy spontaanisti ilmassa. 

Molekyylikaava: B5H9
Molekyylimassa: 63.2
Kiehumislämpötila: 60°C
Sulamislämpötila: -47 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.6
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 22.8
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.2
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.3
Leimahduspiste: 30 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: ~35°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.42-98 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja maksassa. Tämä voi johtaa kouristuksiin, asidoosiin ja maksan toimintavajeeseen. Altistuminen työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.005 ppm TWA; 0.015 ppm STEL.
MAK: 0.013 mg/m3, 0.005 ppm; hetkellisyysluokka: II(2) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten halonien kanssa.
Joidenkin vaikutusten oireet ilmaantuvat vasta jopa 48 tunnin kuluttua.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.005 ppm; 0.014 mg/m³ (8 h) (Suomi 2016).
HTP: 0.015 ppm; 0.041 mg/m³ (15 min) (Suomi 2016).
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 6 ppm.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi