« Takaisin hakulomakkeelle  
PENTABORAANIICSC: 0819 (Marraskuu 2019)
Pentaboorinonahydridi
CAS #: 19624-22-7
YK #: 1380
EC Numero: 243-194-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Voi syttyä spontaanisti kosketuksissa ilman kanssa. Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 30°C:en lämpötilassa. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.  Käytä yli 30°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä hiilidioksidia, metallipalojen sammutusjauhetta, kuivaa hiekkaa. EI muita aineita.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Pahoinvointi. Päänsärky. Uneliaisuus. Huimaus. Heikkous. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Älä anna mitään juotavaa. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Aineen pyroforisen luonteen vuoksi vuotojen puhdistusmenettely voidaan suorittaa vain tapauskohtaisesti. Kysy asiantuntijalta neuvoja! 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Syttyy itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa
Syttyvä neste ja höyry
Tappavaa hengitettynä
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Ärsyttää ihoa
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Vahingoittaa keskushermostoa ja maksaa
Vahingoittaa keskushermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.2; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Erillään vahvoista hapettimista, halogeeneistä, muista yhteensopimattomista aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Paloturvallinen tila. Viileä. Kuiva. Säilytä typpikaasussa. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Ilmatiivis. 
PENTABORAANI ICSC: 0819
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Aine voi syttyä spontaanisti kosketuksessa ilman kanssa . Reagoi kiivaasti halogeenien, halogenoitujen yhdisteiden, ammoniakin, veden, hapettimien ja metallien, kuten alumiinin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää kumia ja joitakin synteettisiä kumeja. 

Molekyylikaava: B5H9
Molekyylimassa: 63.2
Kiehumislämpötila: 60°C
Sulamislämpötila: -47 °C
Tiheys (0-4 °C:ssa): 0.6 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.42-98
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 22.8
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.2
Leimahduspiste: 30 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: ~35°C
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.3 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Nestemäisenä aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Aine voi ärsyttää ihoa ja hengitysteitä. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja maksassa. Tämä voi johtaa asidoosiin, maksan toimintavajeeseen, kouristuksiin ja tajuttomuuteen. Altistuminen työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa käyttäytymisvaikutuksiin. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.005 ppm TWA; 0.015 ppm STEL.
MAK: 0.013 mg/m3, 0.005 ppm; hetkellisyysluokka: II(2) 

YMPÄRISTÖ
Ei tietoa. 

HUOMAUTUKSET
Joidenkin vaikutusten oireet ilmaantuvat vasta jopa 48 tunnin kuluttua.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.005 ppm; 0.014 mg/m³ (8 h).
HTP: 0.015 ppm; 0.041 mg/m³ (15 min).
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 6 ppm.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi