« Takaisin hakulomakkeelle  
HAPPIDIFLUORIDIICSC: 0818 (Huhtikuu 2007)
Happifluoridi
Fluorimonoksidi
Difluoridimonoksidi
CAS #: 7783-41-7
YK #: 2190
EC Numero: 231-996-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.  Palo- ja räjähdysvaara. Veden tai vesihöyryn kanssa muodostunut seos voi räjähtää kipinästä.      Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Ks. Huomautukset.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho   Ks. Huomautukset.  Riisu tahriintunut vaatetus. 
Silmät Kyynelvuoto.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam circlecylinder;gasskull;toxic
VAARA
Voi edistää tulipaloa; hapettava
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Tappavaa hengitettynä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 5.1 ja 8 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Kuiva. 
PAKKAUS
 
HAPPIDIFLUORIDI ICSC: 0818
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTU KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Reagoi monien materiaalien, esimerkiksi ei-metallien, kuten punaisen fosforin ja boorijauheen ja huokoisten materiaalien, kuten piidioksidin, alumiinioksidin ja puuhiilen kanssa. Joutuessaan kosketuksiin höyryn aiheuttaa räjähdyksen. 

Molekyylikaava: OF2
Molekyylimassa: 54.0
Kiehumislämpötila: -145°C
Sulamislämpötila: -224 °C
Liukoisuus veteen, ml/100ml 0°C:ssa: 6.8 (reagoi hitaasti)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.9  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine on ärsyttävää hengityselimille. Tämän kaasun hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Altistuminen hieman työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (kattoarvo): 0.05 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.05 ppm; 0.11 mg/m³ (15 min).
LC50-arvo hengittämällä rotalla tunnin kokeessa: 2,6 ppm.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi