« Takaisin hakulomakkeelle  
NITROETAANIICSC: 0817 (Huhtikuu 2013)
CAS #: 79-24-3
YK #: 2842
EC Numero: 201-188-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 28°C:en lämpötilassa. Räjähdysvaara kosketuksessa monien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin emästen, palavien aineiden tai hapettavien aineiden kanssa.  Käytä yli 28°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia, vesisumua.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Uneliaisuus. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kurkkukipu. Vatsakipu. Siniset huulet, kynnet ja iho. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warn
VAROITUS
Syttyvä neste ja höyry
Haitallista nieltynä tai hengitettynä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Hyvin suljettu. Erillään : ks. Kemialliset Vaarat. 
PAKKAUS
 
NITROETAANI ICSC: 0817
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Voi räjähtää kuumentuessaan nopeasti korkeaan lämpötilaan. Seokset vahvojen epäorgaanisten emästen, happojen ja amiinien ja raskasmetallioksidien yhdistelmien kanssa ovat iskunherkkiä. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä typen oksidien huuruja. Reagoi emästen, palavien aineiden ja hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää joitakin muoveja. 

Molekyylikaava: C2H5NO2 / CH3CH2NO2
Molekyylimassa: 75.1
Kiehumislämpötila: 114°C
Sulamislämpötila: -90 °C
Tiheys: 1.051 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 4.5
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 2.08
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.03
Leimahduspiste: 28 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 410°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3.4-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.2
Viskositeetti: 0.644 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, nieltynä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia ylähengitysteissä, veressä, maksassa ja munuaisissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 100 ppm TWA.
MAK: 31 mg/m3, 10 ppm; hetkellisyysluokka: II(4); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: D.
EU-OEL: 62 mg/m3, 20 ppm TWA; 312 mg/m3, 100 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tulipalotilanteessa vahingoittumattomia astioita saa lähestyä vasta kunnon jäähdytyksen jälkeen.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Käytä methemoglobinemian hoitoon metyleenisinistä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 20 ppm; 62 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 100 ppm; 312 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1100 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 10-20/22; S: (2)-9-25-41 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi