« Takaisin hakulomakkeelle  
MESITYYLIOKSIDIICSC: 0814 (Huhtikuu 2017)
4-Metyyli-3-penten-2-oni
Metyyli-isobutenyyliketoni
CAS #: 141-79-7
YK #: 1229
EC Numero: 205-502-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 25°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 25°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Päänsärky. Huimaus. Uneliaisuus. Tajuttomuus. Hengityksen ja sydämen pysähtyminen.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Tuuletus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Syttyvä neste ja höyry
Haitallista nieltynä
Myrkyllistä hengitettynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja hapoista. ÄLÄ säilytä tai kuljeta astioissa, jotka on tehty muovista tai kuparista. Viileä. Säilytä pimeässä. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
MESITYYLIOKSIDI ICSC: 0814
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN VISKOOSINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. TUMMENEE SEISOESSAAN. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien ja happojen kanssa. Syövyttää monia muoveja ja kuparia. 

Molekyylikaava: C6H10O / (CH3)2C=CH-COCH3
Molekyylimassa: 98.1
Kiehumislämpötila: 130°C
Sulamislämpötila: -41.5 °C
Ks. Huomautukset.
Tiheys: 0.87 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 3.0 (kohtalainen)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 1.2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.4
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.03
Leimahduspiste: 25 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 340°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.4-10.1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.7
Viskositeetti: 0.75 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa, munuaisissa ja keuhkoissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 15 ppm TWA; 25 ppm STEL.
MAK: 8.1 mg/m3, 2 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Muut sulamispisteet: -59°C .
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 41 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 25 ppm; 100 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1120 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 9 g/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 5150 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 10-20/21/22; S: (2)-25 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi