« Takaisin hakulomakkeelle  
LITIUMHYDRIDIICSC: 0813 (Huhtikuu 2014)
CAS #: 7580-67-8
YK #: 1414
EC Numero: 231-484-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Ks. Kemialliset vaarat  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta. Ks. Kemialliset vaarat.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  EI vettä sisältäviä aineita, vaahtoa, hiilidioksidia. Käytä inerttiä kaasua, kuivaa hiekkaa, metallipalojen sammutusjauhetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Pahoinvointi. Oksentelu. Vaikeutunut hengitys.  Käytä suljettua prosessia tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Rakkulat. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Laita vaatteet suljettavaan astiaan. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Kurkkukipu. Pahoinvointi. Vatsakipu. Polttava tunne. Oksentelu. Ripuli. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Peitä valunut aine kuivalla jauheella. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccorr
VAARA
Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa
Tappavaa hengitettynä
Myrkyllistä nieltynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.3; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Kuiva. Säilytä mineraaliöljyssä tai inertissä kaasussa. Viileä. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. 
LITIUMHYDRIDI ICSC: 0813
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTONTA VALKOISTA-HARMAHTAVAA HYGROSKOOPPISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. MUUTTUU TUMMAKSI VAIKUTUKSESTA VALON. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa ärsyttäviä alkalihuuruja. Aine voi syttyä spontaanisti kosketuksessa kostean ilman kanssa . Aine on voimakas pelkistin. Reagoi kiivaasti hapettimien, halogenoitujen hiilivetyjen ja happojen kanssa. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Reagoi kiivaasti veden kanssa. Tämä muodostaa syövyttäviä litiumhydroksidihuuruja. 

Molekyylikaava: LiH
Molekyylimassa: 7.95
Hajoaa 850 °C:ssa
Sulamislämpötila: 680 °C
Tiheys: 0.8 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön
Itsesyttymislämpötila: 200°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. hengittäminen voi aiheuttaa voimakasta kurkun turvotusta. Suurien pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja ylähengitysteissä. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae): 0.05 mg/m3 (kattoarvo).
EU-OEL: (hengittyvä jae): 0.02 mg/m3 STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden, hiilidioksidin ja vaahdon kanssa. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.02 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 77.5 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi