« Takaisin hakulomakkeelle  
HOPEAICSC: 0810 (Marraskuu 2019)
CAS #: 7440-22-4
YK #: 3077 (n.o.s.)
EC Numero: 231-131-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Ks. Huomautukset.        Jos palo on lähiympäristössä: kaikki sammutusaineet sallittuja.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotanut aine astioihin. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

enviro;aqua
VAROITUS
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään : ks. Kemialliset Vaarat. Säilytä vain alkuperäisessä pakkauksessa. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
HOPEA ICSC: 0810
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN METALLI 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Ks. Huomautukset. Reagoi monien muiden aineiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Ota yhteyttä tavaran toimittajaan. 

Molekyylikaava: Ag
Atomimassa: 107.9
Kiehumislämpötila: 2212°C
Sulamislämpötila: 962 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 10.5
Liukoisuus veteen, g/100ml: <0.01 (käytännössä liukenematon) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä silmissä ja hengityselimissä. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa silmien, nenän, kurkun ja ihon (argyria/argyrioosi) värjäytymisen harmaansiniseksi. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 mg/m3, TWA.
MAK: (hengittyvä jae): 0.1 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(8); raskausvaarallisuusryhmä: D.
EU-OEL: 0.1 mg/m3 TWA 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Hienojakoinen hopea voi olla palavaa ja reaktiivista; muuten hopea on vakaa ja palamaton.
Aineen nanohiukkasmuodon (<100 nm) vaarojen arvioimiseksi ei ole tarpeeksi tietoa. Siksi ainetta käytettäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Ota yhteyttä tavaran toimittajaan. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 mg/m³ (8 h).
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.029 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 0.006-0.055 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi