« Takaisin hakulomakkeelle  
HOPEAICSC: 0810
Syyskuu 1997
CAS #: 7440-22-4
EC Number: 231-131-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Palava jauhemaisena.           

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään ammoniakista, vahvoista vetyperoksidiliuoksista ja vahvoista hapoista. 
PAKKAUS
 
HOPEA ICSC: 0810
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN METALLI MUUTTUU TUMMAKSI OTSONIN, RIKKIVEDYN TAI RIKIN VAIKUTUKSESTA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Seokset asetyleenin kanssa ovat iskunherkkiä. Reagoi happojen kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. Joutuessaan kosketuksiin voimakkaan vetyperoksidiliuoksen kanssa aiheuttaa kiivaan hajoamisen happikaasuksi. Joutuessaan kosketuksiin ammoniakin voi aiheuttaa kuivana räjähtävien yhdisteiden muodostumisen. 

Molekyylikaava: Ag
Atomimassa: 107.9
Kiehumislämpötila: 2212°C
Sulamislämpötila: 962 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 10.5
Liukoisuus veteen: ei liukene 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Suurten metallisten hopeahöyrymäärien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkovaurion ja johtaa keuhkoödeemaan. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa silmien, nenän, kurkun and ihon (argyria/argyrioosi) värjäytymisen harmaansiniseksi. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 mg/m3, TWA.
MAK: (hengittyvä jae): 0.1 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(8); raskausvaarallisuusryhmä: D.
EU-OEL: 0.1 mg/m3 TWA 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää vesieliöihin. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 mg/m³ (8 h) (Suomi 2016).
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.029 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 0.006-0.055 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi