« Takaisin hakulomakkeelle  
PROPYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLIEETTERIASETAATTIICSC: 0800 (Syyskuu 1997)
2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti
Etikkahappo, 2-metoksi-1-metyylietyyliesteri
1,2-Propaanidiolimonometyylieetteriasetaatti
1-Metoksi-2-propanoliasetaatti
1-Metoksi-2-asetoksipropaani
CAS #: 108-65-6
YK #: 1993
EC Numero: 203-603-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 42°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 42°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Pahoinvointi. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. ÄLÄ oksennuta. Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. Kuiva. 
PAKKAUS
 
PROPYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLIEETTERIASETAATTI ICSC: 0800
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN, HYGROSKOOPPINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C6H12O3 / CH3CH(OCOCH3)CH2OCH3
Molekyylimassa: 132.2
Kiehumislämpötila: 146°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.96
Liukoisuus veteen, g/100ml: 19.8
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.02
Leimahduspiste: 42 °C c.c.
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.5-7.0 (200 °C:ssa) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia tai höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa keskushermoston lamautumisen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
EU-OEL: 275 mg/m3, 50 ppm TWA; 550 mg/m3, 100 ppm STEL; (iho).
MAK: 270 mg/m3, 50 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tekninen tuote saattaa sisältää epäpuhtauksia, jotka muuttavat terveysvaikutuksia.
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 50 ppm; 270 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 100 ppm; 550 mg/m³ (15 min) (iho).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan 1-metoksi-2-propanoli 100 µmol/l. Raskauden aikana sovelletaan toimenpiderajana arvoa 15 µmol/l, joka vastaa 10 % tavallisesta ohjearvosta.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 8532 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >5000 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 10-36; S: (2)-25 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi