« Takaisin hakulomakkeelle  
FURFURYYLIALKOHOLIICSC: 0794 (Marraskuu 2019)
2-Furaanimetanoli
2-Furankarbinoli
2-Hydroksimetyylifuraani
Furfuraalialkoholi
CAS #: 98-00-0
YK #: 2874
EC Numero: 202-626-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 75°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 75°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, jauhetta, hiilidioksidia.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Kuiva iho. Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Polttava tunne. Päänsärky. Pahoinvointi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava neste suljettaviin ei-muovisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste reagoimattomaan imeytysaineeseen. Huuhdo loput runsaalla vedellä. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
VAARA
Tappavaa hengitettynä
Myrkyllistä nieltynä tai joutuessaan iholle
Ärsyttää silmiä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Epäillään aiheuttavan syöpää
Saattaa vahingoittaa ylähengitysteitä ja munuaisia pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
FURFURYYLIALKOHOLI ICSC: 0794
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. MUUTTUU PUNAISEKSI TAI RUSKEAKSI VAIKUTUKSESTA VALON JA ILMAN. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien ja happojen kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää joitakin muoveja. 

Molekyylikaava: C5H6O2
Molekyylimassa: 98.1
Kiehumislämpötila: 170°C
Sulamislämpötila: -31 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.13
Liukoisuus veteen: vapaasti liukeneva
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 53
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.4
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 75 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 390°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.8-16.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.28
Viskositeetti: 4.09 mm²/s 25 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia ylähengitysteissä ja munuaisissa. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.2 ppm TWA; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 2 ppm; 8.1 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 10 ppm; 41 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 177 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 3825 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 233 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 400 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi